Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych


        Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
     przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
             Administrator danych:
     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Finomar Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Łady 2, kod pocztowy 70-966,
             e-mail: finomar@finomar.com.pl, tel. 91 4324600.
             Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
     Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
     w celu przedstawienia katalogu usług na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
     2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
     oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO w celu realizacji  łaczacej nas umowy
     na świadczenie usług na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z
     27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
     dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
     w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
     wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
     w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
     (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
     w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia
     naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
            Okres przechowywania danych osobowych:
     Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat
     od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych
     w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
     Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w przeciągu 6 m-cy od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną
      niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego o ile została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w tym celu.
      Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem
      ich przetwarzania.
           Prawo dostępu do danych osobowych:
     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
     Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
     do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
          Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,)
      gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
          Konsekwencje niepodania danych osobowych:
      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy
      współpracy.
          Odbiorcy danych:
      Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.
      Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód,
      wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
           Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
      Pani/Pana dane osobowe nie bedą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
           Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
      Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.