Polityka Przeciwdziałania Łamaniu Praw Człowieka w FINOMAR Sp. z o.o.


       Zarząd Finomar Spółka z o.o. zobowiązuje się do podjęcia działań i zapewnienia niezbędnych środków w celu ochrony praw człowieka ze szczególnym
       uwzględnieniem potrzeby wyeliminowania współczesnych form niewolnictwa i handlu ludźmi, w tym pracy przymusowej i pracy dzieci, zgodnie z:
               • postanowieniami protokołu Międzynarodowej Organizacji Pracy z 11 czerwca 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej,
               • Celami Zrównoważonego Rozwoju 2030 tj. Zadanie 8.7,
               • postanowieniami Międzynarodowej Karty Praw Człowieka,
               • Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka.

       Zarząd Finomar Spółka z o.o. zobowiązuje się w szczególności do zapewnienia, że:
               1. żadna osoba nie będzie poddawana (niewynikającej ze specyfiki pracy) izolacji psychicznej i fizycznej w miejscu pracy oraz nie będzie dyskryminowana,
                   w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie,
                   orientację seksualną,
               2. w trakcie rekrutacji żadna osoba nie zostanie wprowadzona w błąd odnośnie opisu warunków zatrudnienia,
               3. nie będzie wymagane od osób świadczących pracę oddania w depozyt ich dokumentów,
               4. nie będą pobierane nieuzasadnione opłaty w trakcie rekrutacji oraz wykonywania pracy,
               5. będzie przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie czasu pracy, a tam gdzie nie jest to prawnie uregulowane, czas pracy nie będzie przekraczał 48 godzin
                    tygodniowo,
               6. jeśli w uzasadnionych przypadkach zaistnieje potrzeba pracy w godzinach nadliczbowych, to praca taka będzie opłacona, a pracownikowi zostaną zapewnione
                   stosowne okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego,
               7. wynagrodzenie za wykonaną pracę będzie wypłacane regularnie, w pełnej wysokości, a wszelkie potrącenia, jeśli nie będą potrąceniami wynikającymi
                    z przepisów prawa, będą wymagały pisemnej zgody pracownika,
               8. stworzy bezpieczne warunki pracy a jeśli wystąpi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia, osoba świadcząca pracę będzie mogła przerwać
                   wykonywanie prac i oddalić się w bezpieczne miejsce,
               9. kultura organizacyjna będzie kształtowana w sposób zapewniający niewystępowanie przejawów gróźb, zastraszania, przemocy fizycznej i psychicznej,
             10. będzie współpracował z instytucjami zaangażowanymi w zwalczanie pracy przymusowej, w tym z Policją, Strażą Graniczną, Państwową Inspekcją Pracy
                   oraz organizacjami pozarządowymi.

      Zarząd Finomar Spółka z o.o. będzie oczekiwał takiego samego postępowania od wszystkich swoich podwykonawców, z którymi współpracuje.
         W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu powyższych zasad przez pracownika Finomar Spółka z o.o. lub pracownika podwykonawcy,
      Zarząd Finomar Spółka z o.o. przeprowadzi działania wyjaśniające, a w razie konieczności wdroży działania naprawcze.
      Wszelkie zdarzenia, co do których zachodzi podejrzenie, że noszą one znamiona pracy przymusowej należy zgłaszać pod adresem:
                     Finomar Spółka z o.o., ul. Łady 2, 70-966 Szczecin.   Zarówno zgłoszenia imienne, jak i anonimowe będą poddane szczegółowej analizie.